Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 140
Počet foto.: 534

online-kronika.cz
Kontakt


Strana 3

Krajská správa silnic Libereckého kraje jako správce komunikace a zástupce vlastníka pozemku požaduje před udělením souhlasu se stavbou chodníku vyřešení odvodu dešťových vod z komunikací formou vybudování dešťové kanalizace. Obě strany komunikace byly v minulosti odvodněny systémem příkopů a propustí. Tyto stavby byly v průběhu let různě zasypány, zatrubněny, přestavěny a nejsou plně funkční. Zároveň nejsou v majetku ani správce KSSLK ani obce. Pokud obec chce řešit problémy s bezpečností dopravy je donucena před výstavbou chodníku přijmout do svého vlastnictví nefunkční systém odvodnění komunikací v obci a následně zajistit a financovat jeho rekonstrukci. Bohužel je třeba zkonstatovat, že tato podmínka výstavbu chodníku výrazně opozdí. V současnosti se zahajují práce na přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci dešťové kanalizace.

Ve spolupráci s obcí Šimonovice se zároveň zpracovává projektová dokumentace na výstavbu splaškové kanalizace v úseku od restaurace U Potůčku v Minkovicích po mostek přes Doubský potok. Jedná se o první etapu, která konečně přivede kanalizaci k hranicím obce Dlouhý Most.

V dubnu letošního roku byl zahájen sběr biologicky rozložitelného odpadu. Vzhledem k neúnosným nákladům nejsou přistavovány ke každému domu popelnice na bioodpad (listí, tráva, plevel), jako ve městech. Tak jako většina obcí naší velikosti nabízí obec občanům, kteří nemají možnost nebo nechtějí svůj biodpad likvidovat na vlastní zahradě kompostováním, možnost dovézt odpad do velkoobjemového kontejneru. Kontejner je přistavován v době vegetace každé pondělí od 8 do 16 hodin k Obecnímu úřadu. Občané Dlouhého Mostu po prokázání trvalého pobytu v obci mohou dále svůj bioodpad do váhy 500kg zdarma odvézt na sběrný dvůr ASA Liberec, Ampérova ulice – průmyslová zóna Jih.